Sample_venc运行报错,请帮忙看看

尝试编译了SDK中的sample_vnc想测试一下开发板的编码能力,不过遇到如下错误:
[root@milkv]~# ./sample_venc -c 265 -w 1920 -h 1080 -i /media/user/test.yuv -o enc
[initSysAndVb]-2733: [Pool 0] u32BlkSize: 3145728, u32BlkCnt: 1
[ERR] CVI_VENC_CreateChn = 143, ioctl CVI_VC_VENC_CREATE_CHN fail with -1073250298
[ERR] SAMPLE_COMM_VENC_Create = 793, CVI_VENC_CreateChn [0] failed with -1073250298
[ERR] SAMPLE_COMM_VENC_Start = 2062, SAMPLE_COMM_VENC_Create failed with -1073250298
[ERR] _SAMPLE_VENC_INIT_CHANNEL = 2600, Venc Start failed for 0xffffffff!
[ERR] SAMPLE_VENC_START = 2237, [Chn 0]sample venc init failed
[ERR] venc_main = 703, SAMPLE_VENC_START
我看了一下内核模块的情况:
[root@milkv]~# lsmod
Module Size Used by Tainted: GF
cvi_vc_driver 879138 0 [permanent]
cv180x_jpeg 25220 1 cvi_vc_driver,[permanent]
cv180x_vcodec 28451 2 cvi_vc_driver,cv180x_jpeg,[permanent]
cv180x_tpu 32041 0 [permanent]
cv180x_clock_cooling 5953 0 [permanent]
cv180x_thermal 3404 0
cv180x_rgn 100809 0 [permanent]
cv180x_dwa 48669 0 [permanent]
cv180x_vpss 280938 0 [permanent]
cv180x_vi 338826 0 [permanent]
snsr_i2c 9341 0 [permanent]
cvi_mipi_rx 54306 0 [permanent]
cv180x_fast_image 32955 0 [permanent]
cv180x_rtos_cmdqu 25922 1 cv180x_fast_image,[permanent]
cv180x_base 96472 8 cvi_vc_driver,cv180x_rgn,cv180x_dwa,cv180x_vpss,cv180x_vi,snsr_i2c,cvi_mipi_rx,cv180x_rtos_cmdqu,[permanent]
cv180x_sys 64161 7 cvi_vc_driver,cv180x_rgn,cv180x_dwa,cv180x_vpss,cv180x_vi,cv180x_fast_image,cv180x_base,[permanent]
好像主要模块都加载了。
有朋友能帮忙看看到底问题在哪里,谢谢。

你可以尝试注释venc相关编译,比如说venc下有makefile,你可以注释一下

不太理解,创建通道失败应该注释掉谁?注释掉这句后面怎么工作?

这个明显是驱动有问题 这个ioctl估计都没实现,我这边也是同样的错误,其他的sample没一个能用的