Duo实际上是被限制在了850Mhz吗?

cv180x_cooling:cv180x_cooling {
clocks = <&clk CV180X_CLK_C906_0>, <&clk CV180X_CLK_TPU>;
clock-names = “clk_cpu”, “clk_tpu_axi”;
dev-freqs = <850000000 500000000>,
<425000000 375000000>,
<425000000 300000000>;
compatible = “cvitek,cv180x-cooling”;
#cooling-cells = <2>;
};

1 Like

是的,最开始duo&duo256都是限制到850mhz,后面duo256m打了补丁能到1Ghz,问了官方的人员,说是duo的补丁不稳定,没有合入duo sdk。

1 Like